OKUYAMATO MIND TRAIL Museum in your mind (2021)

Nara prefecture, Yoshino town, Tenkawa village , Soni village
October 13, 2021
period: Sat, 9, October – Sun, 28, November 2021 open everyday
venue: Yoshino, Tenkawa, Soni, Nara prefecture
entrance fee: free
Credit
organizer: Executive secretariat of Okuyamato CR Promotion Committee, Nara prefecture, Yoshino town, Tenkawa village , Soni village
cooperation: ArtSticker (The Chain Museum Inc.), SONI Agri&Forestry Promoting Corporation , USHIO LIGHTING, INC. , FM COCOLO, NIHON REIT CO.,LTD. , Yamap Inc. , HOUEI FORESTRY

producer: Seiich Saito(Representative, Abstract Engine Co., Ltd.)

curators: Yoshinari NISHIO(Artist / Associate professor, Nara Prefectural University)|Yoshino area
Hiroko KIKUCHI(Artist)|Tenkawa area
Kiyoshi NISHIOKA(photographer / Artist)|Soni area
Kazumasa SASHIDE(editor-in-chief of Sotokoto)|Cross-area curator

artists: all area|KIKI, Hiroko KIKUCHI+Takatsune HAYASHI, Seiichi SAITO
Yoshino area|Kota IGUCHI, Gaku KUROKAWA, Chie KODA, Yoshinari NISHIO, Saki CHIKARAISHI, Tohru NAKAZAKI, Soichiro MIHARA
Tenkawa area|Senzo UENO, Wakako KAKU, Miya KANEKO, Mitsunori KIMURA, Yasuhide KUNIMOTO, Maiko SUGANO, Haruka YAMADA
Soni area|Marie IWATA, Susumu OKADA, Yumu KUMADA, Satoshi KOMATSUBARA, Daizaburo SAKAMOTO, Fumitaka SUZUKI, Ryoko NAGAOKA, Kiyoshi NISHIOKA, Yutaka NOZAWA