POWERFUL QUESTIONS

October 01, 2020
Credit
KESIKI | Shunsuke Ishikawa + Kotoko Koya + Yuta Inoue + Takao Kunori + Mari Minakuchi + Ryunosuke Shimizu 


Panoramatiks + Flowplateaux (Ex-Rhizomatiks) | Seiichi Saito + Hiroyasu Kimura + Kaori Fujii + Hirofumi Tsukamoto + Tatsuya Takemasa
 + Keitaro Shimizu